Българско микологично дружество

Председател:
Доц.д-р Тодор Кантарджиев
Национален център по заразни и паразитни болести
бул. Янко Сакъзов № 26, София-1504
тел.: 944 69 99 в.277

Секретар:
Д-р Андрей Кузманов
Лаборатория по микология, НЦЗПБ
бул. Янко Сакъзов № 26, София-1504
тел.: 944 69 99 в.319
E-mail: akouzmanov@gmail.com

Касиер:
Д-р Цветан Велинов
Лаборатория “Контрол и мониториране на
антибиотичната резистентност”, НЦЗПБ
бул. Янко Сакъзов № 26, София-1504
тел.: 944 69 99 в.312

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68