BBA

Медицински дружества

Дружество на кардиолозите в България Българско дружество по ревматология Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България Българска ортопедична и травматологична асоциация "Бойчо Бойчев" Българска педиатрична асоциация Българско дружество по акушерство и гинекология Българско дружество по офталмология Българско дружество по алергология Българско дружество по кардиохирургия Българско дружество по гастроентерология с гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография Българско хирургическо дружество Българско медицинско сдружение по хематология Съюз на очните лекари в България Българско дружество по инфекциозни болести Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия Българско дружество по анестезиология и интензивно лечение Българско дружество по деменции Българско дружество по генетика и геномика на човека Българско дружество по ендокринология Българско дружество по неврология Българско онкологично научно дружество Българска асоциация на микробиолозите Българско научно дружество по обществено здраве Научно дружество по трансфузионна хематология Българско дружество по парентерално и ентерално хранене (БУЛСПЕН) Българско дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене Българско дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието Българска асоциация по клинична имунология Българско дружество по клинична лаборатория Българска асоциация за лекарствена информация Българско дружество по кардиоторакална рентгенология Българско дружество по токсикология Българска медицинска хомеопатична организация Българско дружество по хранене и диететика Българска асоциация по трансфузионна медицина Българско медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза и други ревматични заболявания Българско академично дружество по трудова медицина Асоциация по физикална медицина и рехабилитация Национално българско дружество по естетична хирургия и естетична медицина Българска асоциация по пластична реконструктивна и естетична хирургия Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика Българска асоциация за изследване и лечение на болката Българско дружество по неврорентгенология Българско сдружение по интервенционална рентгенология Българска асоциация по радиология Българско дружество по патология Българско дружество по мануална медицина на вертеброгенните заболявания Българско дружество по неврохирургия Българско дружество по главоболие и болка Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза Българска асоциация по сексуална медицина Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина Българско научно дружество по военна медицина Българско дружество по фармакология, клинична фармакология и терапия

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68