BBA

Медицински дружества

Дружество на кардиолозите в България Българско дружество по кардиоторакална рентгенология Българско дружество по кардиохирургия Българско онкологично научно дружество (БОНД) Българско научно дружество по пластична хирургия и изгаряния Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза Българска Асоциация за Лекарствена Информация (БАЛИ) Българско дружество по неврология Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика Българска Асоциация по Пластична Реконструктивна и Естетична Хирургия Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България Българско дружество по офталмология Българско медицинско дружество Дружество на анестезиолозите в България Републиканско дружество по физикална и рехабилитационна медицина Българско дерматологично дружество Българско дружество против епилепсия Българска асоциация по медицинска онкология Българско медицинско сдружение по хематология Българска ортопедична травматологична асоциация (БОТА) Българско академично дружество по трудова медицина Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина Българско дружество по акушерство и гинекология Българско дружество по алергология Българско анатомично дружество Българско дружество по белодробни болести Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство Българско дружество по вирусология Българско дружество по военна медицина Българско дружество по гастроентерология с гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография Българско дружество по генетика и геномика на човека Българско дружество по главоболие и болка Българско дружество по Деменции Българско дружество по дерматология и венерология Българско дружество по ЕЕГ, ЕМГ и клинична неврофизиология Българско дружество по ендокринология Асоциация на Българските Епидемиолози (АБЕ) Българско дружество по естетична хирургия и естетична медицина Българска асоциация за изучаване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания "Акад. Ташо Ташев" Българска асоциация за изследване и лечение на болката Българско дружество по имунология на репродукцията Българско дружество по инфекциозни болести Българско дружество по история на медицината Българско дружество по клинична лаборатория Българско дружество по клинична фармакология и терапия Българско дружество по клинична и трансфузионна хематология Българско дружество по мануална медицина на вертеброгенните заболявания Българско дружество по медицинска биология Българско дружество по медицинска география Българско дружество по медицинско образование Българско микологично дружество Българско дружество по неврология, психиатрия и психология на детското развитие Българско дружество по невропатична и хронична болка Българско дружество по невропатология Българско дружество по неврохирургия Българско дружество по нефрология Българско дружество по обща медицина Българско дружество по ортопедия и травматология Българско дружество по осигуряване качеството в медицинската лаборатория Българско дружество по оториноларингология Българско дружество по паразитология Българско дружество по парентерално и ентерално хранене (БУЛСПЕН)ccbulg@abv.bg Българско дружество по патология Българска педиатрична асоциация Българска психиатрична асоциация Българско дружество по психосоматична медицина Българска асоциация по радиология Българско дружество по ревматология Сдружение "Научно дружество по социална медицина и здравен мениджмънт" Българско дружество по спортна медицина и кинезитерапия Дружество по съдебна медицина и деонтология Българско дружество по токсикология Българско дружество по урология Българско дружество по фармакология Българско дружество по физиологични науки Асоциация по физикална медицина и рехабилитация Българско дружество по хигиена Българско дружество по химиотерапия Българско хирургическо дружество Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози Българско дружество по хранене и диететика Българско медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза Българска асоциация по сексуална медицина Българско дружество “Неврология-проф.д-р Сашо Божинов” Българска медицинска хомеопатична организация Асоциация по клинична имунология Българска асоциация на микробиолозите Съюз на очните лекари в България

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68