ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СБМС на 10 май 2023 г.

 

Управителният съвет свиква редовно годишно общо събрание на Сдружение „Съюз на българските медицински специалисти“ („СБМС“), ЕИК121421060, което ще се проведе на 10 май 2023 г. от 13:00 ч. в УМБАЛ „Св. Екатерина“, намираща се в гр. София 1431, бул. Пенчо Славейков №52, при следния дневен ред и предложения за решение:

1. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2022 г. и доклада на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2022 г.

Предложение за решение:„Общото събрание на Сдружение „Съюз на българските медицински специалисти“ приема годишния финансов отчет на Сдружението за 2022 г. и доклада на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2022 г.“

2.      Избор на нови членове на Управителния съвет поради изтичане на мандата на настоящите членове.

Предложение за решение:„Общото събрание на Сдружение „Съюз на българските медицински специалисти“ избира и назначава следните лица, като за всяко от тях беше гласувано поотделно, за членове на Управителния съвет на Сдружението ……………“.

3.      Избор на Председател на Управителния съвет.

Предложение за решение: „Общото събрание на Сдружение „Съюз на българските медицински специалисти“ избира и назначава ………………………. за Председател на Управителния съвет на Сдружението“.

4.      Избор на Научен секретар.

Предложение за решение:„Общото събрание на Сдружение „Съюз на българските медицински специалисти“ избира и назначава ………………………. за Научен секретар“.

5.      Избор на Касиер.

Предложение за решение:„Общото събрание на Сдружение „Съюз на българските медицински специалисти“ избира и назначава ………………………. за касиер“.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на СБМС, общото събрание ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

 

На общото събрание може да присъства пълномощник, който да представи пълномощно, подписано от законния представител на сдружението – член на СБМС, при регистрацията на присъстващите на общото събрание (не е необходима нотариална заверка).

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68