Българско дружество по токсикология

Председател:

Проф.д-р Христофор Дишовски, д, дмн, ERT
НИЛВТ, Военномедицинска академия
ул. Св. Г. Софийски № 3, София-1606
тел.:02 8551118, 02 8681028
E-mail: christophord@yahoo.com

Секретар:

проф. д-р Каролина Любомирова, д, ERT
Медицински университет София, Факултет по обществено здраве
 София 1527, Ул.Бяло море 8, ет.4
 тел.: 02 9432542
 E-mail: carol_lub@dir.bg
 

Касиер:

д-р Магдалена Кондева-Бурдина,д

Медицински Университет-София, Фармацевтичен факултет, Катедра "Фармакология, Фармакотерапия и Токсикология", Лаборатория "Лекарствен метаболизъм и лекарствена токсичност"

ул. "Дунав" №2, София-1000

тел: 9236 548

е-mail: magdalenakondeva@gmail.com

 

 

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68